Ουρολογικού ενδιαφέροντος

1) http://casereports.bmj.com/content/2014/bcr-2014-207247.abstract?sid=a131c203-fbd9-4c83-8c85-2d3a98048f15

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΠΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΚΗΛΗΣ Bochdalek σε Γυναίκα, που αντιμετωπίστηκε από τον κύριο Δημήτριο Ν. Γλαρίτη στο Ίασις Γαβριλάκη.

UA-37095778-1